Οικονομικό & Κοινωνικό Αποτύπωμα

Οικονομικό &
Κοινωνικό Αποτύπωμα

Οικονομικό & Κοινωνικό Αποτύπωμα
στην Ελλάδα το 2018

Συνολική επίδραση
(Άμεση, Έμμεση και Επαγόμενη)

Συνολική συνεισφορά στην απασχόληση

Συνοπτικά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μελέτης κοινωνικο-οικονομικής επίδρασης του Ομίλου στην Ελλάδα για το 2018.

Οι άμεσες επιδράσεις αφορούν στη δραστηριότητα του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, συμπεριλαμβανομένων των ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων, οι έμμεσες επιδράσεις αφορούν στις επιδράσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και στα συνεργαζόμενα πρατήρια, ενώ οι επαγόμενες αφορούν σε επιδράσεις στην ευρύτερη οικονομία ως αποτέλεσμα των δαπανών που πραγματοποιούν σε αυτή οι άμεσα εργαζόμενοι και οι έμμεσα υποστηριζόμενες θέσεις εργασίας του Ομίλου.

Συνολική συνεισφορά στο ΑΕΠ και σε φόρους προς το κράτος

Στη συνεισφορά σε φόρους προς το κράτος συμπεριλαμβάνονται οι άμεσοι φόροι που καταβάλλονται από τις εταιρείες του Ομίλου, οι φόροι που καταβάλλονται από την εφοδιαστική αλυσίδα ως αποτέλεσμα των αγορών που πραγματοποιεί ο Όμιλος από τους προμηθευτές του, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης (ΕΦΚ) και ο φόρος προστιθέμενες αξίας (ΦΠΑ) από την πώληση προιόντων στα ιδιολειτουργούμενα και συνεργαζόμενα πρατήρια καθώς και οι φόροι που σχετίζονται με τις υποστηριζόμενες θέσεις εργασίας στα συνεργαζόμενα πρατήρια.

 

Προηγούμενο Κεφάλαιο Ο Όμιλος με μια Ματιά
Επόμενο Κεφάλαιο Εταιρική Διακυβέρνηση & Κανονιστική Συμμόρφωση Κανονιστική Συμμόρφωση