Απασχόληση

 • 3.433
  εργαζόμενοι στον Όμιλο

 • 112.406
  ώρες εκπαίδευσης

 • 17,82%
  το μέσο ποσοστό συμμετοχής γυναικών
  σε θέσεις ευθύνης

 • Περισσότερο από
  31 εκατ. € το σύνολο παροχών
  για τους εργαζομένους

 • 94,17% το μέσο ποσοστό
  παραμονής εργαζομένων

Απασχόληση

Απασχόληση

Γιατί είναι ουσιαστικό;

H  απασχολησιμότητα, η διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αποτελεί στρατηγική  επιλογή της εταιρείας με στόχο να επιτυγχάνεται η ανάπτυξη και βελτίωση των επιδόσεών της σε όλους τους τομείς, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις δραστηριότητές της.

Ταυτόχρονα επιδιώκει τη δημιουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο  χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, συνέπεια, υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων εργασίας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, προσαρμοστικότητα στις αλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, προκειμένου ο Όμιλος να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικότητα το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον  στον τομέα της Ενέργειας.

Η προσέγγισή μας

Οι εταιρικές πολιτικές και πρακτικές του Ομίλου δίνουν προτεραιότητα στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, την εναρμόνιση επαγγελματικού και οικογενειακού βίου και την ανάπτυξη ομαδικότητας και συνεργασίας.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, ο Όμιλος διατηρεί ένα άριστο εργασιακό κλίμα και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανάπτυξης και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού με επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και εσωτερικούς κανονισμούς εργασίας, ανταγωνιστικές αμοιβές, δυνατότητες εξέλιξης, κίνητρα, παροχές, βραβεύσεις, αξιολόγηση απόδοσης των εργαζομένων, προγράμματα απασχόλησης φοιτητών ΑΕΙ – σπουδαστών ΑΤΕΙ, προγράμματα εργασιακής απασχόλησης νέων πτυχιούχων, εσωτερικό εκπαιδευτικό σύστημα, ενθάρρυνση των εργαζόμενων για ανάληψη διαφορετικών ρόλων, ανάλογα με τις γνώσεις, την πείρα και τις ικανότητές τους.

Η ενημέρωση και ο ανοιχτός διάλογος αποτελούν τη βάση μιας δημιουργικής σχέσης με τους εργαζόμενους του Ομίλου. Στον Όμιλο υπάρχει η δυνατότητα ανοικτής επικοινωνίας μεταξύ Διοίκησης και στελεχών (open door policy) με στόχο την αύξηση των συνεργασιών, της αποδοτικότητας και του αμοιβαίου σεβασμού. Επιπλέον, διεξάγεται Έρευνα Εργασιακής Ικανοποίησης με σκοπό τον εντοπισμό και την ενίσχυση των ισχυρών σημείων, καθώς και την εύρεση τυχόν προβλημάτων/ δυσλειτουργιών, ώστε να σχεδιαστεί η λήψη κατάλληλων μέτρων και να δρομολογηθούν τα επόμενα βήματα για την αποκατάστασή τους.

Η φιλοδοξία μας

Φιλοδοξία μας είναι η δημιουργία των συνθηκών εκείνων που διασφαλίζουν ότι ο Όμιλος θα αποτελεί διαχρονικά εργοδότη πρώτης επιλογής, αναδεικνύοντας παράλληλα τον εργαζόμενο του μέλλοντος, τον άριστο επαγγελματία που διαπνέεται από τις αξίες της δημιουργικότητας, της εργατικότητας, με διάθεση για μάθηση, ακεραιότητα, ευθυκρισία, ήθος.

Ο Όμιλος σήμερα και στο μέλλον, δεσμεύεται ουσιαστικά για την υλοποίηση αυτού του οράματος με:

-Αξιοκρατικά συστήματα προσέλκυσης και αξιολόγησης εργαζομένων.
-Παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους για εμβάθυνση στο αντικείμενό τους και συνεχή επαφή με τις εξελίξεις στο χώρο της ενέργειας.
-Δυνατότητες εξέλιξης, χωρίς καμία διάκριση (π.χ. φύλο, ηλικία, καταγωγή, θρησκεία, εθνικότητα κ.λπ.)

Η ηγετική μας θέση στην αγορά οφείλεται στην ικανότητά μας να προσελκύουμε και να διατηρούμε τους πλέον ικανούς εργαζόμενους, σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες μας.

Επιδιώκουμε να παρέχουμε ένα εργασιακό περιβάλλον, που αφενός είναι ασφαλές και παρακινεί τους εργαζόμενους και αφετέρου οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται με σεβασμό και τους δίνονται ίσες ευκαιρίες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και την εξέλιξή τους.

Βασίζουμε τις σχέσεις με τους εργαζομένους μας στην αρχή της ίσης μεταχείρισης. Τόσο η ένταξη όσο και η πορεία κάθε εργαζόμενου εντός Ομίλου, κρίνονται με βάση τα προσόντα, την απόδοση και τις φιλοδοξίες του, χωρίς καμία διάκριση.

Δεσμεύσεις προς τους εργαζομένους:

 • Διασφάλιση υγείας/ ασφάλειας
 • Ποιότητα ζωής
 • Δια βίου μάθηση
 • Εξασφάλιση θέσεων εργασίας
 • Αξιολόγηση απόδοσης
 • Παροχή κινήτρων
 • Πολιτική ίσων ευκαιριών

Ανθρώπινα Δικαιώματα -
Πολιτική Ίσων Ευκαιριών

Ο Όμιλος παρακολουθεί τη σχετική εργατική νομοθεσία (εθνική, ευρωπαϊκή, ILO), συμπεριλαμβανομένων των αναφορών σχετικά με την εργασία ανηλίκων, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις συνθήκες εργασίας και είναι σε πλήρη συμφωνία με τις συλλογικές και σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Οι εργαζόμενοι στον Όμιλο μπορούν χωρίς κανένα περιορισμό να συμμετέχουν σε συνδικαλιστικά σωματεία και επαγγελματικές ενώσεις.

Υπάρχουν εννιά συνολικά σωματεία εργαζομένων με μέσο ποσοστό συμμετοχής 87%, (βλέπε αναλυτικά στον πίνακα δείκτη 102-41). Το αντιπροσωπευτικό σωματείο των εργαζομένων στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υπογράφει επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας με την οποία καθορίζονται οι όροι αμοιβής εργασίας των εργαζομένων με σύμβαση αορίστου χρόνου στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Αντίστοιχες συλλογικές ρυθμίσεις υπάρχουν για τους εργαζόμενους της ΕΚΟ, της ΑΣΠΡΟΦΟΣ, της DIAXON και των θυγατρικών εταιρειών του εξωτερικού.

Απασχολούμενοι στον Όμιλο*

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ 2.057
ΕΚΟ ΑΒΕΕ 491
ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΑΕ 158
DIAXON ΑΒΕΕ 97
ΟΚΤΑ AD SKOPJE 354
JUGOPETROL AD 100
HELLENIC PETROLEUM CYPRUS LTD 56
EKO BULGARIA EAD 57
EKO SERBIA AD 40
ΕΛΠΕ Ε&Π ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 23

* Αναφέρονται οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας και το σύνολο των εργαζομένων με σύμβαση αορίστου και ορισμένου χρόνου. Περισσότερα στοιχεία ανθρώπινου δυναμικού στους δείκτες
102-8 & 405-1 στον Πίνακα.

Κατανομή συνόλου εργαζομένων στον Όμιλο ανά φύλο

 • Άνδρες 2336 Εντός Ελλάδας 430 Εκτός Ελλάδας
 • Γυναίκες 485 Εντός Ελλάδας 182 Εκτός Ελλάδας

Κατανομή συνόλου εργαζομένων στον Όμιλο ανά επίπεδο εκπαίδευσης

Αμοιβές & Παροχές

Στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ το σύστημα αμοιβών έχει σχεδιαστεί για να αναγνωρίζει και να ανταμείβει τους εργαζόμενους για τα επιτεύγματα και τις επιδόσεις τους αλλά και για την αξία που φέρνουν στον Όμιλο. Ο Όμιλος δεσμεύεται να παρέχει ανταγωνιστικές αμοιβές σχεδιασμένες αφενός για να υποστηρίζουν την προσέλκυση και διατήρηση των εργαζομένων και αφετέρου για να εξασφαλίζουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να επιτύχουμε σε όλες τις επιχειρησιακές μας δραστηριότητες.

Η μισθολογική πολιτική για το προσωπικό καθορίζεται από την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Οι αμοιβές και οι παροχές των Στελεχών Διευθυντικού Επιπέδου καθορίζονται από σύστημα αμοιβών, το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με την αξιολόγηση των θέσεών τους, την ατομική τους απόδοση και την επίτευξη στόχων, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις συνθήκες της αγοράς (ανταγωνισμό στην προσέλκυση και διατήρηση υψηλού επιπέδου στελεχών).

Παράλληλα, εφαρμόζουμε πολιτική παροχών που στηρίζει ουσιαστικά τους εργαζομένους μας και τις οικογένειές τους. Είμαστε δίπλα τους κάθε στιγμή, προσφέροντας βοήθεια, ασφάλεια και σιγουριά. Οι παροχές προς τους εργαζόμενους του Ομίλου διαφέρουν ανά εταιρεία και χώρα, παρέχεται όμως σε όλους ασφάλεια ζωής, ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα, ασφάλιση για ολική ή μερική ανικανότητα, συνταξιοδοτικό πρόγραμμα και παροχές στα τέκνα των εργαζομένων, όπως κάλυψη δαπανών βρεφονηπιακού σταθμού, βοήθημα εκπαίδευσης, οικονομικές ενισχύσεις βράβευσης αριστούχων, δαπάνες κατασκηνώσεων κ.λπ.

Στον δείκτη 201-1 (βλ. εδώ), παρουσιάζεται το σύνολο των παροχών και πολιτικών για τους εργαζόμενους, που το 2018 ξεπέρασε τα 31 εκατ. Ευρώ. Επίσης, το μέσο ποσοστό παραμονής εργαζομένων στον Όμιλο (loyalty indicator) ήταν 94,17% (βλ. εδώ, δείκτης 401-1).

Τα πρόσθετα ασφαλιστικά προγράμματα Ζωής και Υγείας και τα Συνταξιοδοτικά προγράμματα καλύπτουν το 88,52% και το 79,74% αντιστοίχως των εργαζομένων (μέσοι όροι).

Όλοι οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε ετήσια ανασκόπηση απόδοσης για την αξιολόγηση της επίδοσής τους και το σχεδιασμό για την περαιτέρω βελτίωση των γνώσεων και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.

Το 2018 όλοι οι εργαζόμενοι (μέσος όρος Ομίλου 96,78%) αξιολογήθηκαν σύμφωνα με το ενιαίο σύστημα αξιολόγησης. Στον δείκτη 404-3 (βλ. εδώ) παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες ανά εταιρεία του Ομίλου.

Εναρμόνιση Οικογενειακής &
Επαγγελματικής Ζωής

Με στόχο την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, αναγνωρίζουμε τα ακόλουθα οφέλη που διασφαλίζουν μια ολιστική σχέση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής:

 • Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων και μείωση ποσοστού τριβών
 • Μεγαλύτερη αφοσίωση των εργαζομένων αλλά και των πελατών
 • Μείωση των απουσιών λόγω ασθενείας
 • Βελτιωμένη φήμη στην αγορά
 • Συνεχής ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος και συναδελφικότητας
 • Υιοθέτηση καινοτόμων οργανωτικών δομών και συνεργειών

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Όμιλος έχει αναπτύξει εταιρικές πολιτικές και προγράμματα καινοτόμα, όπως:

 • Ελαστικό ωράριο εργασίας για το διοικητικό προσωπικό (white collars)
 • Ανοικτή επικοινωνία (open door policy) μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων
 • Intranet (εσωτερικό ηλεκτρονικό δίκτυο επικοινωνίας) και Θυρίδα Προτάσεων Εργαζομένων*
 • Παροχή γεύματος για τους εργαζόμενους
 • Δωρεάν μεταφορά των εργαζομένων από και προς τις εγκαταστάσεις μας
 • Εκδηλώσεις για προσωπική και επαγγελματική ισορροπία
 • Συμμετοχές σε εργασιακά πρωταθλήματα και προγράμματα εκγύμνασης των εργαζομένων

*Η Θυρίδα Προτάσεων Εργαζομένων (βλ. εδώ, δείκτης 102-21) αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο εσωτερικής επικοινωνίας καθώς προσφέρει τη δυνατότητα ανώνυμης ή επώνυμης υποβολής ερωτημάτων, κατάθεσης προτάσεων και, γενικά, διαλόγου ανάμεσα σε όλα τα επίπεδα εργαζομένων με τη Διοίκηση. Μέσα στο έτος 2018, υπεβλήθησαν 7 προτάσεις και 5 παράπονα. Όλες οι προτάσεις εξετάστηκαν διεξοδικά, επιλύθηκαν 6, 4 αιτήματα είναι υπό διευρεύνηση, ενώ 2 ήταν εκτός των αρμοδιοτήτων της Θυρίδας Προτάσεων.

Εκπαίδευση & Ανάπτυξη

Στόχος μας είναι η ενίσχυση των δράσεων στον τομέα της Εκπαίδευσης και Διάχυσης Γνώσης. Με τη συνεχή επιμόρφωση, επιδιώκουμε ο κάθε εργαζόμενος να κατανοήσει τους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου, να προσδιορίσει αποτελεσματικότερα το ρόλο του στην κοινή προσπάθεια για πρόοδο να αποκτήσει τεχνογνωσία και να αναπτύξει τις επαγγελματικές του δεξιότητες προκειμένου να διευρύνει τις προοπτικές του στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.

Στόχοι - Προτεραιότητες

2018

Συνέχιση της λειτουργίας της Ακαδημίας ΕΛΠΕ (ενός πλαισίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διάχυσης Γνώσης), η οποία σχεδιάσθηκε το 2013 και στην οποία υλοποιούνται τα εξής προγράμματα:

 • EDGE: Ομιλικό Πρόγραμμα με σκοπό την κοινή αντίληψη και ολοκληρωμένη γνώση των εργαζομένων για το σύνολο των δραστηριοτήτων του Ομίλου καθώς και την εκπαίδευση για την ανάπτυξη των επαγγελματικών «Συμπεριφορών», που δίνει έμφαση ο Όμιλός μας.
 • Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης Δεξιοτήτων Διοίκησης Στελεχών σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόκειται για ένα πρόγραμμα βιωματικού κυρίως χαρακτήρα, πλήρως προσανατολισμένο στις αρχές και τη φιλοσοφία του Ομίλου, το οποίο εστιάστηκε στα νεοπροαχθέντα Στελέχη του Ομίλου.
 • Έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης «HELPe-learning», με μαθήματα γενικού ενδιαφέροντος αλλά και εξιδεικευμένα τεχνικά μαθήματα.

2019-2020

 • Επανασχεδιασμός του Ομιλικού Προγράμματος EDGE της Ακαδημίας ΕΛΠΕ, ανανέωση των μαθημάτων της ενότητας “Management”, με έμφαση στην πρόκληση του ψηφιακού μετασχηματισμού και προσαρμογή στην ψηφιακή εποχή.
 • Επέκταση του προγράμματος EDGE στους Τεχνολόγους και στους απόφοιτους Μέσης Εκπαίδευσης που κατέχουν θέσεις διοικητικής ευθύνης (Διοικητικό & Τεχνικό Προσωπικό) .
 • Εμπλουτισμός Προγράμματος Ενδυνάμωσης Δεξιοτήτων Διοίκησης Στελεχών και υλοποίηση διεξαγωγής σε επιπλέον των νεοπροσαχθέντων Στελέχη.
 • Δημιουργία νέων μαθημάτων στην πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης «HELPe-learning».
 • Συνέχιση της υλοποίησης των Ομιλικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων βάσει του προγραμματισμένου πλάνου.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση νέων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Σύνδεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με προκύπτουσες από την αξιολόγηση απόδοσης εκπαιδευτικές προτάσεις.
 • Υλοποίηση δομημένων και συστηματικών εισαγωγικών προγραμμάτων σε νεοπροσληφθέντες και φοιτητές/σπουδαστές, με παράλληλη χρήση της πλατφόρμας HELPe-learning.
 • Σε συνεργασία με την Διύλιση σχεδιασμός και υλοποίηση Εκπαιδευτικών προγραμμάτων Στελεχών σε θέματα Ολιστικής Ασφάλειας.

KPIs Εκπαίδευσης Ομίλου

2016 2017 2018 Στόχοι 2019-2020
Ποσοστό εργαζομένων που εκπαιδεύτηκαν 79% 82% 84% Τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό εκπαίδευσης των εργαζομένων
Μέσος όρος εκπαιδευτικών ωρών ανά εκπαιδευόμενο 34 40 39 Ο μέσος όρος εκπαιδευτικών ωρών στα ίδια υψηλά επίπεδα των 2 τελευταίων ετών

Η συνολική εκπαιδευτική δαπάνη του Ομίλου για το 2018 ανήλθε σε 1.150.433 € (για το 2017 ήταν 885.037 €) με 112.406 ώρες εκπαίδευσης.

Επίσης, ο Όμιλος στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το 2018 επένδυσε 893.068 € σε συνδρομές επιστημονικών εντύπων και συλλόγων καθώς και στον εμπλουτισμό των εταιρικών βιβλιοθηκών.

Προηγούμενο Κεφάλαιο Εταιρική Διακυβέρνηση & Κανονιστική Συμμόρφωση Καταπολέμηση της Διαφθοράς & Επιχειρηματική Δεοντολογία
Επόμενο Κεφάλαιο Υγεία & Ασφάλεια Υγεία, Ασφάλεια & Ευεξία Εργαζομένων