Απολογισμός
Βιώσιμης Ανάπτυξης &
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2018

Μήνυμα προς τους Κοινωνικούς Εταίρους

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, συμπληρώνοντας την πλέον επιτυχή στη ιστορία πενταετή περίοδο 2014-2018, πιο ισχυρός από ποτέ, υλοποιεί το όραμα για Βιώσιμη Ανάπτυξη, έχοντας ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό που θα του επιτρέψει να διατηρήσει την ηγετική θέση που επάξια κατέχει στη ΝΑ Ευρώπη, συμβάλλοντας παράλληλα στην πορεία ανόρθωσης της εθνικής οικονομίας και στήριξης των τοπικών κοινωνιών.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο Όμιλος με μια ματιά

Ο Όμιλος (με έδρα στην Αθήνα, Χειμάρρας 8Α Μαρούσι) αποτελείται από 41 εταιρείες συμπεριλαμβανομένης και της εισηγμένης στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου μητρικής εταιρείας. Ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια εμπορία, μέσω της θυγατρικής του ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ), η οποία δραστηριοποιείται στην εγχώρια λιανική εμπορία καθώς και στις πωλήσεις υγραερίου, βιομηχανικών, αεροπορικών, ναυτιλιακών καυσίμων και λιπαντικών.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οικονομικό & Κοινωνικό Αποτύπωμα

Με στόχο την ενημέρωση των κοινωνικών μας εταίρων για την κοινωνική και οικονομική συνεισφορά του Ομίλου στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε ειδική μελέτη εκτίμησης της άμεσης, έμμεσης και επαγόμενης επίδρασης το οικονομικό έτος 2018. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη συνεισφορά του Ομίλου στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, τεκμηριώνοντας την προστιθέμενη αξία που παράγει μέσω της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, καθώς και τη συμβολή του στην απασχόληση και στο ΑΕΠ της χώρας.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κοινωνία

360^ Ενέργειες Η συνεργασία μας τόσο με την ευρύτερη κοινωνία όσο και με τις τοπικές κοινωνίες, που γειτνιάζουν οι εγκαταστάσεις μας είναι διαρκής, πολυδιάστατη και ουσιαστική. Οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο Όμιλος είναι συνδεδεμένες με τις ανάγκες κάθε περιοχής και διαμορφώνονται μέσα από ανοιχτό διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με τη διεξαγωγή ερευνών και προσδιορισμό των ουσιαστικών θεμάτων, ερευνών κοινής γνώμης, δημόσιες συζητήσεις και διαβουλεύσεις.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ