Εισαγωγή

Εισαγωγή

Εισαγωγή

O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, από το 2005, δημοσιοποιεί Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με στόχο να συμβάλει στην καλύτερη επικοινωνία και ενημέρωση των κοινωνικών του εταίρων (stakeholders).

Η 14η ετήσια έκδοση παρουσιάζει την επιχειρηματική επίδοση του Ομίλου από τρεις διαφορετικές οπτικές γωνίες: την οικονομική, την περιβαλλοντική και την κοινωνική, για την περίοδο από 01.01.2018 έως 31.12.2018.

H προσέγγισή μας είναι ευθυγραμμισμένη με την αποστολή και τις αξίες του Ομίλου και εκφράζει τον υπεύθυνο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους τομείς της υγείας και ασφάλειας, τις δεοντολογικά ορθές και διαφανείς επιχειρηματικές πρακτικές, τις περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες, το καλό εργασιακό κλίμα και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας.

Σκοπός και Εύρος

Τα στοιχεία που αναφέρονται στον Απολογισμό είναι ενοποιημένα σε επίπεδο Ομίλου, με μικρές εξαιρέσεις σε κάποιους τομείς. Ειδικότερα οι περιβαλλοντικοί δείκτες παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε επιχειρησιακή μονάδα του Ομίλου.

Για την επιλογή των εταιρειών του Ομίλου που συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν τον Απολογισμό ελήφθησαν υπόψη

 • (α) ο κατάλογος των εταιρειών που συμπεριλαμβάνονται στην ενοποιημένη οικονομική κατάσταση του Ομίλου (βλ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρικής Χρήσης 2018, σελ. 197-199) και
 • (β) η μελέτη ουσιαστικότητας των θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Ομίλου (βλ. Materiality Matrix σελ. 26-27) καθώς και τα όρια επίδρασής τους (boundaries) (βλ. ανά ουσιαστικό θέμα: GRI 103 «Προσέγγιση Διαχείρισης» εδώ) σύμφωνα με μια δέσμη κριτήριων επιλογής, όπως ποσοστό συμμετοχής και έλεγχος, επιπτώσεις και κίνδυνοι, ύψος πωλήσεων, αριθμός εργαζομένων.

Συνεπώς οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον Απολογισμό αφορούν τις συγκεκριμένες 10 εταιρείες του Ομίλου:

 1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
 2. ΕΚΟ ΑΒΕΕ
 3. ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.
 4. DIAXON ΑΒΕΕ
 5. ΟΚΤΑ AD SKOPJE
 6. JUGOPETROL AD
 7. HELLENIC PETROLEUM CYPRUS LTD
 8. EKO BULGARIA EAD
 9. EKO SERBIA A.D
 10. ΕΛΠΕ Ε&Π ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Μεθοδολογία

Όλοι οι δείκτες, οι μονάδες μέτρησης, οι ποσότητες και τα μεγέθη που αναφέρονται στον Απολογισμό, αντιστοιχούν σε μετρήσεις και δεδομένα που καταγράφηκαν με τις καλύτερες διαθέσιμες πρακτικές, διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και διεθνείς κώδικες της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Διαφοροποιήσεις στις μεθόδους μέτρησης δεν υπάρχουν, σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις, αλλά έγινε η αναθεώρηση πληροφοριών στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Άλλοι περιορισμοί, εξαιρέσεις ή αλλαγές, δεν υπάρχουν, εκτός αν διαφορετικά αναφέρεται στο κείμενο.

Από το 2007, αξιοποιούμε το πρότυπο του Global Reporting Initiative (GRI) και την Έκθεση Προόδου CoP (Communication on Progress) στο πλαίσιο της συμμόρφωσής μας ως προς τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UNGC) για τη σύνταξη αυτού του Απολογισμού.
Aναλυτικότερα εφαρμόζουμε:

 • Τα GRI Standards καθώς και τους Κλαδικούς Δείκτες “Oil & Gas Sector Supplement” – Comprehensive Level (βλ. αναλυτικότερα εδώ)
 • Τα 24 κριτήρια του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ, Έκθεση CoP – Advanced Level (βλ. αναλυτικότερα εδώ)

Επιπλέον αναγνωρίζουμε τη σημασία της «Ατζέντας 2030», που είναι η κοινή δέσμευση κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και πολιτών σε όλο τον κόσμο για την επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και δεσμευόμαστε για την ενσωμάτωσή τους σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου την επόμενη δεκαετία καθώς και για την διάχυσή τους προς όλα τα ενδιαφερόμενα μας μέρη.

Ο Όμιλος επίσης παρουσιάζει τα στοιχεία του με βάση τα 20 κριτήρια του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας (Επίπεδο Α), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Sustainable Greece 2020» και ουσιαστικά ανταποκρίνεται στην ανάγκη μέτρησης της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής επίδοσης (βλ. εδώ).

Μελέτη Ουσιαστικότητας

Βάσει των Αρχών του GRI περί Ουσιαστικότητας,  Πληρότητας και Συμμετοχικότητας των ενδιαφερομένων μερών, πραγματοποιήσαμε το 2018 ανάλυση ουσιαστικότητας των 26 αναγνωρισμένων θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης που σχετίζονται με την δραστηριότητες του Ομίλου.

Για την αξιολόγηση της σημαντικότητας των θεμάτων αυτών διενεργήθηκαν

 • (α) τρεις ομάδες στοχευμένου ενδιαφέροντος (focus groups) σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ελευσίνα που συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλες τις ομάδες ενδιαφερομενων μερών (βλ. Ομάδες Κοινωνικών Εταίρων),
 • (β) δέκα συνεντεύξεις με τους βασικούς εκπροσώπους των εργαζομένων και με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος,
 • (γ) μια ηλεκτρονική έρευνα στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλες τις ομάδες ενδιαφερομενων μερών (βλ. Ομάδες Κοινωνικών Εταίρων) και
 • (δ) μια ηλεκτρονική έρευνα στην οποία συμμετείχαν ανώτερα στλέχη του Ομίλου.

Τα αποτελέσματα της ιεράρχησης επικυρώθηκαν από τη Διοίκηση του Ομίλου και ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση (συνδυασμός Άξονα Y & Χ στον χάρτη ουσιαστικότητας) με την ανάδειξη 10 ουσιαστικών θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης (βλ. Materiality Matrix).

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα επαναπροσδιορίζουμε ποιοι είναι οι κοινωνικοί μας εταίροι (stakeholders) που επηρεάζουν ή/και επηρεάζονται σημαντικά από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου και επιπλέον της τακτικής επικοινωνίας και του σαφούς προσδιορισμένου πλαισίου συνεργασίας μαζί τους, διεξάγουμε έρευνες σε ομάδες στοχευμένου ενδιαφέροντος(focus groups), συνεντεύξεις και έρευνες προκειμένου να προσδιοριστούν και να αξιολογηθούν τα ουσιαστικά θέματα (material topics). Το 2020 προτιθέμεθα να επανεξετάσουμε τα θέματα ουσιαστικότητας, διευρύνοντας το δείγμα των ενδιαφερομένων μερών, ώστε τα θέματα να μετατραπούν σε ευκαιρίες για τη συνεχή ανάπτυξη και βιωσιμότητα του Ομίλου.

Οι αναγνώστες αυτού του Απολογισμού μπορούν επίσης να βρουν χρήσιμες πληροφορίες και οικονομικά στοιχεία για τον Όμιλο στον Ετήσιο Απολογισμό 2018, στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρικής Χρήσης 2018 και στην ιστοσελίδα του Ομίλου www.helpe.gr.

Επίσης, η ηλεκτρονική μορφή του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2018, παρουσιάζεται σε αυτή την ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα.

Πιστοποιήσεις και Εργαλεία Αξιολόγησης

Πιστοποίηση Ανεξάρτητου Φορέα

Για τη διασφάλιση ακρίβειας, πληρότητας και αξιοπιστίας, αυτός ο Απολογισμός ελέγχθηκε και επικυρώθηκε – ως σύνολο και ανά ουσιαστικό θέμα – από ανεξάρτητο, εξωτερικό φορέα πιστοποίησης πριν τη δημοσίευσή του. Η Έκθεση διασφάλισης βρίσκεται εδώ.

Ο ανεξάρτητος φορέας, που αξιολόγησε τον Απολογισμό, πιστοποίησε το επίπεδο “in accordance with/ Comprehensive” σύμφωνα με τις απαιτήσεις των GRI Standards καθώς και την κάλυψη των δεικτών του ειδικού συμπληρώματος δεικτών για τον πετρελαϊκό κλάδο (Oil & Gas Sector Supplement). Επίσης, ο Απολογισμός διασφαλίστηκε ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Έκθεσης CoP, του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (Advanced Level).

Επιπλέον, η ακρίβεια των στοιχείων διασφαλίζεται μέσω εσωτερικών επαληθεύσεων, διαδικασιών ελέγχου και ετησίων επιθεωρήσεων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης. Αυτές οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι διασφαλίζουν ότι ο Απολογισμός είναι αξιόπιστος, κατάλληλα ισοσταθμισμένος και σχετικός με τις προσδοκίες και τα ενδιαφέροντα των κοινωνικών εταίρων του Ομίλου.

Εργαλείο “Maturity & Integration Assessment” (MIA-Tool)

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ως μέλος του CSR Hellas, ολοκλήρωσε επιτυχώς την πρώτη εφαρμογή της μεθοδολογίας αξιολόγησης του επιπέδου ενσωμάτωσης των αρχών της ΕΚΕ με τη χρήση ειδικού εργαλείου που έχει αναπτυχθεί από το CSR Europe και βασικούς συμμετόχους και παρέχεται σε συνεργασία με το CSR Hellas για τα μέλη του με τον διακριτικό τίτλο “Maturity & Integration Assessment Tool” και εν συντομία (MIA-Tool), βάσει του οποίου

 • α) αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση
 • β) προτείνονται βελτιώσεις
 • γ) γίνεται σύγκριση του επιπέδου ωριμότητας με τον μέσο όρο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο

Απώτερος σκοπός χρήσης του συγκεκριμένου και εξειδικευμένου εργαλείου είναι η μακροπρόθεσμη βελτίωση της στρατηγικής και των πολιτικών που εφαρμόζει η επιχείρηση στο πλαίσιο των αρχών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων διαχείρισης και ανταπόκρισης στις ανάγκες των συμ-μετόχων της. Το ΜΙΑ Tool έχει ως πλαίσιο αναφοράς στην Ευρωπαϊκή πολιτική για την ΕΚΕ και στις δέκα αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ ως κοινό πεδίο εφαρμογής για όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον κλάδο τους.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάσθηκαν μεταξύ άλλων η διαδικασία ανάλυσης ουσιωδών θεμάτων, η  διαχείριση θεμάτων που άπτονται της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της επιχείρησης, όπως ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και οι εργασιακές σχέσεις, η ακεραιότητα, η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και η προσαρμογή του στις αλλαγές, η υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας, οι σχέσεις με τις τοπικές κοινότητες, τους πελάτες και τους προμηθευτές της, τα προϊόντα και ο κύκλος ζωής τους, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η χρήση του νερού και άλλα ειδικά θέματα που η επιχείρηση και οι συμμέτοχοι της αναγνωρίζουν ως ουσιώδη.

Κατά την εφαρμογή της μεθοδολογίας του ΜΙΑ Tool προκύπτει ότι η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ με τη μακρόχρονη και συστηματική εμπλοκή της σε συλλογικές δράσεις για την ΕΚΕ και την βιώσιμη ανάπτυξη τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο έχει αναπτύξει περαιτέρω τα συστήματα διοίκησης και διαχείρισης όλων των τομέων που ενδυναμώνουν την προσήλωσή της σε ουσιώδη για τους συμμετόχους της θέματα και βελτιώνουν συνεχώς τις πολιτικές και τα συστήματα που υιοθετούνται για την συνολική βελτίωση της επίδοσης τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα.