Πρότυπα βιωσιμότητας
& διασφάλιση

GRI Standards & Ειδικοί Δείκτες “Oil & Gas Supplement”

GRI 102: Γενικοί Δείκτες 2016
GRI Standards Εξ. Πιστοποίηση

Προφίλ Ομίλου

102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6, 102-7, 102-8, 102-9, 102-10, 102-11, 102-12, 102-13

Στρατηγική

102-14, 102-15

Δεοντολογία & Ακεραιότητα

102-16, 102-17

Διακυβέρνηση

102-18, 102-19,102-20,102-21, 102-22, 102-23, 102-24, 102-25, 102-26, 102-27, 102-28, 102-29, 102-30, 102-31, 102-32, 102-33, 102-34, 102-35, 102-36, 102-37, 102-38, 102-39

Κοινωνικοί Εταίροι

102-40, 102-41, 102-42, 102-43, 102-44

Μέθοδος σύνταξης απολογισμού

102-45, 102-46, 102-47, 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54, 102-55, 102-56

Για αναλυτική ενημέρωση για καθένα από τους παραπάνω Δείκτες και Διοικητικές Πρακτικές πατήστε στη γραμμή που σας ενδιαφέρει.

Ουσιαστικά Θέματα
GRI Standards Εξ. Πιστοποίηση

Κανονιστική Συμμόρφωση

GRI 103: Διοικητική προσέγγιση 2016
GRI 307: Περιβαλλοντική συμμόρφωση 2016
GRI 419: Κοινωνικοοικονομική συμμόρφωση 2016

103-1, 103-2, 103-3
307-1
419-1

Διαρροές & Κηλίδες Πετρελαίου

GRI 103: Διοικητική προσέγγιση 2016
GRI 306: Απόβλητα 2016
Ειδικοί Δείκτες “Oil & Gas Sector Supplement”

103-1, 103-2, 103-3
306-3
OG13

Υγεία, Ασφάλεια & Ευεξία Εργαζομένων

GRI 103: Διοικητική προσέγγιση 2016
GRI 403: Υγεία & Ασφάλεια 2018

103-1, 103-2, 103-3
403-1, 403-2, 403-3, 403-4

Ποιότητα Αέρα

GRI 103: Διοικητική προσέγγιση 2016
GRI 305: Εκπομπές 2016
Ειδικοί Δείκτες “Oil & Gas Sector Supplement”

103-1, 103-2, 103-3
305-7
OG8

Καταπολέμηση της Διαφθοράς & Επιχειρηματική Δεοντολογία

GRI 103: Διοικητική προσέγγιση 2016
GRI 205: Καταπολέμηση διαφθοράς 2016

103-1, 103-2, 103-3
205-1, 205-2, 205-3

Ενέργεια & Κλιματική Αλλαγή

GRI 103: Διοικητική προσέγγιση 2016
GRI 201: Οικονομικοί Δείκτες 2016
GRI 302: Ενέργεια 2016
GRI 305: Εκπομπές 2016
Ειδικοί Δείκτες “Oil & Gas Sector Supplement”

103-1, 103-2, 103-3
201-2
302-1, 302-2, 302-3, 302-4, 302-5
305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5, 305-6
OG2, OG3





Απόβλητα & Κυκλική Οικονομία

GRI 103: Διοικητική προσέγγιση 2016
GRI 301: Υλικά 2016
GRI 303: Νερό 2018
GRI 306: Απόβλητα 2016

103-1, 103-2, 103-3
301-1, 301-2, 301-3
303-3
306-1, 306-2, 306-4, 306-5




Απασχόληση

GRI 103: Διοικητική προσέγγιση 2016
GRI 401: Απασχόληση 2016

103-1, 103-2, 103-3
401-1, 401-2, 401-3


Ασφάλεια, Ποιότητα & Προσιτότητα Προϊόντων

GRI 103: Διοικητική προσέγγιση 2016
GRI 416: Υγεία και ασφάλεια πελατών 2016
GRI 417: Σήμανση προϊόντων 2016

103-1, 103-2, 103-3
416-1, 416-2
417-1, 417-2, 417-3



Αδιάλειπτη Λειτουργία & Ετοιμότητα για Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης

GRI 103: Διοικητική προσέγγιση 2016

103-1, 103-2, 103-3

Για αναλυτική ενημέρωση για καθένα από τους παραπάνω Δείκτες και Διοικητικές Πρακτικές πατήστε στη γραμμή που σας ενδιαφέρει.

Λοιπά Θέματα
GRI Standards Εξ. Πιστοποίηση

GRI 201: Οικονομικοί Δείκτες 2016

201-1, 201-3, 201-4

GRI 202: Παρουσία σε αγορές 2016

202-1, 202-2

GRI 203: Έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις 2016
GRI 204: Πρακτικές προμηθειών 2016

203-1, 203-2
204-1


GRI 206: Αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά 2016

206-1

GRI 303: Νερό 2018

303-1, 303-2

GRI 304: Βιοποικιλότητα 2016

304-1, 304-2, 304-3, 304-4

GRI 308: Αξιολόγηση προμηθευτών 2016

308-1, 308-2

GRI 402: Εργασιακές σχέσεις 2016

402-1

GRI 404: Κατάρτιση & εκπαίδευση 2016

404-1, 404-2, 404-3

GRI 405: Διαφορετικότητα & ίσες ευκαιρίες 2016

405-1, 405-2

GRI 406: Απουσία διακρίσεων 2016

406-1

GRI 407: Συνδικαλιστική ελευθερία – συλλογικές διαπραγματεύσεις 2016

407-1

GRI 408: Παιδική εργασία 2016

408-1

GRI 409: Αναγκαστική εργασία 2016

409-1

GRI 410: Πρακτικές Ασφαλείας 2016

410-1

GRI 411: Δικαιώματα αυτοχθόνων 2016

411-1

GRI 412: Ανθρώπινα δικαιώματα & αξιολογήσεις 2016

412-1, 412-2, 412-3

GRI 413: Τοπικές κοινωνίες 2016

413-1, 413-2

GRI 414: Αξιολόγηση προμηθευτών 2016

414-1, 414-2

GRI 415: Δημόσια πολιτική 2016

415-1

GRI 418: Προστασία προσωπικών δεδομένων 2016

418-1

v

Λοιποί Ειδικοί Δείκτες για τον Πετρελαϊκό Κλάδο “Oil & Gas Sector Supplement”

ΟG1, ΟG4, ΟG5, ΟG6, ΟG7, ΟG9, ΟG10, ΟG11, ΟG12, ΟG14

Για αναλυτική ενημέρωση για καθένα από τους παραπάνω Δείκτες και Διοικητικές Πρακτικές πατήστε στη γραμμή που σας ενδιαφέρει.

Προηγούμενο Κεφάλαιο Κοινωνία
Επόμενη Ενότητα Πρότυπα Βιωσιμότητας & Διασφάλιση Έκθεση Προόδου (CoP) Κριτηρίων Οικουμενικού Συμφώνου ΟΗΕ