Καταπολέμηση της Διαφθοράς & Επιχειρηματική Δεοντολογία

  • 56 έλεγχοι (τακτικοί/έκτακτοι)
    ολοκληρώθηκαν συνολικά από
    τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου

Εταιρική Διακυβέρνηση
& Κανονιστική Συμμόρφωση

Καταπολέμηση της Διαφθοράς
& Επιχειρηματική Δεοντολογία

Γιατί είναι ουσιαστικό;

Η διαφθορά είναι ένα από τα βασικότερα εμπόδια για τη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, καθώς τροφοδοτεί τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά, εις βάρος του υγιούς και νόμιμου μέρους της οικονομικής δραστηριότητας. Επιπλέον υπονομεύει και την βιωσιμότητα της ίδιας της επιχείρησης, καθώς τροφοδοτεί νοοτροπία παραβατικής και ανήθικης συμπεριφοράς, με κίνδυνο σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων για τη λειτουργία και τη φήμη της επιχείρησης.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ περιλαμβάνει ειδικές προβλέψεις για την απαγόρευση ενεργειών και συμπεριφορών που συνιστούν πράξεις διαφθοράς, προβλέποντας σοβαρές κυρώσεις σε περίπτωση διαπίστωσης τέτοιων ενεργειών.

Η προσέγγισή μας

Η εταιρεία προβλέπει συγκεκριμένα στον Κώδικα Δεοντολογίας, η εφαρμογή του οποίου είναι υποχρεωτική τόσο για τη Διοίκηση και το προσωπικό του Ομίλου, όσο και για τους εξωτερικούς συνεργάτες ή προμηθευτές του, την πλήρη απαγόρευση ενεργειών ή συμπεριφορών που θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν φαινόμενα διαφθοράς.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας προβλέπει τη λειτουργία της Υπηρεσίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, η οποία μεριμνά για την εφαρμογή και τη παροχή συμβουλών ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά και για τη διερεύνηση αναφορών ή καταγγελιών για περιστατικά παραβίασης των παραπάνω κανόνων.

Περαιτέρω, η εσωτερική δομή και εταιρική διακυβέρνηση των εταιρειών του Ομίλου προβλέπουν επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες, συμπράξεις δύο ή και περισσοτέρων προσώπων, εσωτερικές εγκρίσεις και ελέγχους, ώστε να προλαμβάνονται φαινόμενα διαφθοράς.

Η φιλοδοξία μας

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει ως στόχο η δραστηριότητά του να είναι απολύτως σύννομη, ηθική και σύμφωνη με τις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή σε περιστατικά διαφθοράς. Η Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης δίνει συμβουλές για την αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως πράξεις διαφθοράς και επιλαμβάνεται της διερεύνησης σχετικών αναφορών.

Κώδικας Δεοντολογίας -
Ηθική & Διαφάνεια

Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτυπώνει τις αρχές που διέπουν τη δράση του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας του για την επίτευξη των επιχειρηματικών του στόχων με τελικό σκοπό τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και ανάπτυξής του. Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι δεσμευτικός για όλους τους εργαζομένους του Ομίλου, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και για κάθε τρίτο που συναλλάσσεται με τον Όμιλο ΕΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Η διαδικασία αποδοχής και επαναβεβαίωσης της δέσμευσης γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών Ομίλου και ο Κώδικας έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες των χωρών που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, καθώς και στα Αγγλικά.

Κατά τα έξι έτη εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας έχει λάβει χώρα συστηματική εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών και εργαζομένων των εταιρειών του Ομίλου στο περιεχόμενο του Κώδικα και τις βασικές δεσμεύσεις του. Παράλληλα λειτουργεί η Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης, η οποία μεριμνά για την εφαρμογή και τη παροχή συμβουλών ως προς τις προβλέψεις του, αλλά και για τη διερεύνηση αναφορών ή καταγγελιών για περιστατικά παραβίασης των παραπάνω κανόνων.

Η εταιρεία βρίσκεται σε τελικό στάδιο κατάρτισης Πολιτικής Πρόληψης Σύγκρουσης Συμφερόντων, η οποία θα αποτελέσει μέρος του Κώδικα Δεοντολογίας. Παράλληλα ο Κώδικας Δεοντολογίας βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης και αναθεώρησης, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξή του.

Πολιτική Ανταγωνισμού

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει καταρτίσει Πολιτική Ανταγωνισμού και εγχειρίδιο συμμόρφωσης. Το σχετικό κείμενο εγκρίθηκε με την 1316/ 6/22.3.2018 απόφαση του ΔΣ. Η εν λόγω Πολιτική αποτυπώνει τη διαρκή δέσμευση του Ομίλου να συμμορφώνεται με τις επιταγές της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας ανταγωνισμού, καθώς και των εθνικών νομοθεσιών ανταγωνισμού των χωρών εντός των οποίων δραστηριοποιείται. Περαιτέρω, η Πολιτική αποσκοπεί στο να συνδράμει τα μέλη της Διοίκησης, τα στελέχη και τους εργαζόμενους του Ομίλου να κατανοήσουν τους θεμελιώδεις κανόνες του Δικαίου Ανταγωνισμού και την επίδρασή τους στην καθημερινή λειτουργία του Ομίλου και στη διαμόρφωση των επιχειρηματικών του πρακτικών.

Η υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων του Ομίλου, σε συμφωνία με τους κανόνες του Δικαίου Ανταγωνισμού, συντελεί στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ενισχύει την Ανταγωνιστικότητα του Ομίλου και αποτρέπει παραβάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, οι οποίες δύνανται να εκθέσουν τον Όμιλο, αλλά και κάθε εργαζόμενο ατομικά, στον κίνδυνο βαρύτατων κυρώσεων.

Πολιτική Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ μεριμνά ώστε οι πρακτικές που ακολουθούνται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων να είναι ευθυγραμμισμένες με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τις διεθνώς αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές και τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις. Για την εξασφάλιση της ορθής διακυβέρνησης σε ζητήματα προσωπικών δεδομένων ομιλικά αλλά και σε ολες τις οργανωτικές μονάδες και τις θυγατρικές εταιρείες του εξωτερικού και του εσωτερικού, ορίστηκε Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Ομίλου και Υπεύθυνοι Προστασίας Ιδιωτικότητας σε κάθε οργανωτική μονάδα και θυγατρική. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκε μια οργανωτική δομή σε όλο τον Όμιλο, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η εφαρμογή της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των επιμέρους διαδικασιών και ενεργειών με τις οποίες η Πολιτική υλοποιείται στο πλαίσιο των καθημερινών δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Ο Όμιλος έχει ως στόχο η δραστηριότητά του να είναι απολύτως σύμφωνη με την ισχύουσα Νομοθεσία και να διέπεται από διαφάνεια και σεβασμό στα δικαιώματα του Προσωπικού, των Πελατών, των Προμηθευτών και των Συνεργατών του.

Προηγούμενη Ενότητα Εταιρική Διακυβέρνηση & Κανονιστική Συμμόρφωση Κανονιστική Συμμόρφωση
Επόμενο Κεφάλαιο Απασχόληση