Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου

Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ.
& Διευθύνοντος Συμβούλου

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Τα σημαντικά λειτουργικά επιτεύγματα και οι ισχυρές οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ το 2018 – και μάλιστα για 4η συνεχή χρονιά – το νέο ρεκόρ σε παραγωγή, πωλήσεις και εξαγωγές, η σταθεροποίηση της κερδοφορίας σε ιστορικά υψηλότερα επίπεδα, οι αυξημένες ταμειακές ροές, η ισχυροποίηση του ισολογισμού, η περαιτέρω μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους, η σημαντικότατη αύξηση της κεφαλαιοποίησης της εταιρείας, αλλά και η υψηλότερη διαχρονικά μερισματική απόδοση, παράλληλα με τη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών με τις κορυφαίες διεθνείς εταιρείες ExxonMobil, Total, Repsol και Edison για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων στην Δυτική Ελλάδα, παγιώνουν την εικόνα της επιτυχούς πορείας του Ομίλου διεθνώς και διευκολύνουν την είσοδό του στη νέα εποχή παραγωγικής ανασυγκρότησης και βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο του ενεργειακού και ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και των αυξημένων απαιτήσεων σε τεχνογνωσία και τεχνολογία που επιτάσσει η 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Προκειμένου να διατηρηθεί το στιβαρό κεκτημένο της κερδοφόρου, εξωστρεφούς και ανταγωνιστικής πορείας της ΕΛΠΕ και την επερχόμενη περίοδο, είναι επιβεβλημένο να υπάρχει συστηματικός ανακαθορισμός στρατηγικής και στόχων του Ομίλου. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν και οι εξωγενείς αστάθμητοι παράγοντες, όπως το αβέβαιο και ευμετάβλητο περιβάλλον παγκοσμίως, οι διαφοροποιήσεις των προϊόντων αργού λόγω γεωπολιτικών αναταράξεων, η πτωτική πορεία των διεθνών περιθωρίων διύλισης που επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στα εκτιμώμενα αποτελέσματα, αλλά και η σημαντική αύξηση της τιμής δικαιωμάτων CΟ2 που διευρύνει το σημαντικό έλλειμα ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων.

Την ίδια ώρα, ο Όμιλος ΕΛΠΕ καλείται να ανταποκριθεί στις προκλήσεις παγκόσμιων και εθνικών ζητημάτων, όπως της μετάβασης στην οικονομία χαμηλού άνθρακα, της κάλυψης των συνεχώς αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών, της αντιμετώπισης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, της ανεπάρκειας των φυσικών πόρων και της απώλειας της βιοποικιλότητας. Η δράση για την κλιματική αλλαγή αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις του αιώνα και η πορεία αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ομαλά, με το ελάχιστο δυνατό κοινωνικό κόστος. Για τις ενεργειακές επιχειρήσεις, οι στόχοι μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και η αύξηση του κόστους για εκπομπές άνθρακα, απαιτούν την προσαρμογή τους σε νέα δεδομένα που υπαγορεύονται από τις ανάγκες ενεργειακού μετασχηματισμού. Οι αλλαγές που επέρχονται σε παγκόσμιο επίπεδο με την 4η βιομηχανική επανάσταση, δημιουργούν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις σε σχέση με αυτές που ο κόσμος είχε γνωρίσει έως σήμερα και αναμορφώνουν όλο το σύστημα παραγωγής, εμπορίου και διακυβέρνησης των κοινωνιών, σηματοδοτώντας νέες ευκαιρίες.

Η δίδυμη πρόκληση της βιώσιμης ανάπτυξης και των παγκόσμιων μετασχηματισμών, που φέρνουν οι νέες τεχνολογίες σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας, απαιτεί ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της βιομηχανίας και των πανεπιστημίων για τη συμπαραγωγή γνώσης και καινοτομίας. Το Τρίγωνο της Γνώσης και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ εκπαίδευσης – έρευνας – καινοτομίας, αποτελούν τον νέο οδικό χάρτη για την οικονομική ανάπτυξη στο ραγδαία μεταλλασσόμενο περιβάλλον, αλλά και τον “ακρογωνιαίο λίθο” της στρατηγικής του Ομίλου ΕΛΠΕ για τη μετάβασή του στη νέα εποχή.

Ο τρόπος που ο Όμιλος σχεδιάζει τον ενεργειακό μετασχηματισμό, το πώς οι εγκαταστάσεις του προσαρμόζονται στην οικονομία χαμηλού άνθρακα, καθώς και η αλλαγή του ενεργειακού μείγματος, σε συνδυασμό με τον επιχειρούμενο και επιταχυνόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό, αποτελούν παράγοντες που συμβάλλουν στις μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιτυχίες της εταιρείας, όπως η διαχείριση του κινδύνου της κλιματικής αλλαγής, η ανάπτυξη προϊόντων, οι σχέσεις με τους πελάτες, η εταιρική διακυβέρνηση, η επιχειρηματική ηθική και η διαφάνεια.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της κοινωνίας και των υπόλοιπων συμμετόχων, ολοκλήρωσε το νέο βιώσιμο αναπτυξιακό οδικό χάρτη και ήδη υλοποιεί το Πενταετές Αναπτυξιακό Σχέδιο 2019-2023 που εντάσσεται στο πρόγραμμα μετάβασης του Ομίλου στο νέο παραγωγικό μοντέλο της μεταψηφιακής εποχής.

Οι κύριοι μεσοπρόθεσμοι στόχοι του πενταετούς Προγράμματος, δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και στην ενίσχυση της θέσης του Ομίλου στο Φυσικό Αέριο, καθώς επίσης και στην Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων με απόλυτο σεβασμό στο Περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες.

Ο Όμιλος ΕΛΠΕ κατανοεί και υποστηρίζει τον επείγοντα χαρακτήρα των παγκόσμιων προσδοκιών προς μια κοινωνία ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα, σε συνέχεια της συμφωνίας του Παρισιού το 2015 και της πρόσφατης (Οκτώβριος 2018) αναφοράς της Διακυβερνητικής Ομάδας για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) για άμεση δράση με σκοπό τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας στους 1,5οC, ενώ συντάσσεται και με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Το παγκόσμιο αυτό σχέδιο ανάπτυξης δίνει έμφαση στο γεγονός ότι, η οικονομική ανάπτυξη χρειάζεται να συνοδεύεται από κοινωνική δικαιοσύνη και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Στο πλαίσιο της ενεργούς συμμετοχής του στο νέο αυτό παραγωγικό μοντέλο, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων μετασχηματισμού και αύξησης της λειτουργικής αποδοτικότητας, με σεβασμό στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. Ως αποτέλεσμα, το 2018 συνεχίστηκε η πορεία βελτίωσης των βασικότερων δεικτών επίδοσης που συνδέονται με τους τρεις πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης, την Οικονομία, το Περιβάλλον και την Κοινωνία.

Η σταθεροποίηση της κερδοφορίας του Ομίλου σε ιστορικά υψηλά με τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA να διαμορφώνονται στα 730 εκατ. ευρώ, καθώς και η σημαντική δημιουργία αξίας από όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου (ή αλλιώς το κοινωνικό του προϊόν), συμβάλει ουσιαστικά στην ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη και στην ενίσχυση της επονομαζόμενης «κοινωνικής άδειας λειτουργίας». Ταυτόχρονα, επιτρέπει την υλοποίηση ενός στοχευμένου προγράμματος δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, μέσω του οποίου την προηγούμενη χρονιά αξιοποιήθηκαν συνολικά 6,68 εκατ. ευρώ για την στήριξη της νέας γενιάς, της εκπαιδευτικής κοινότητας, των ευπα- θών ομάδων με έμφαση στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και πλημμύρες, αλλά και σε δράσεις Πολιτισμού, διάδοσης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, Αθλητισμού, ενίσχυσης για την Υγεία, αλλά και σε έργα Υποδομών.

Στον πυρήνα του ενεργειακού μετασχηματισμού του Ομίλου βρίσκονται, η αναβάθμιση των υποδομών παραγωγής ενέργειας και καυσίμων με στόχο την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη μείωση των εκπομπών CO2, οι επενδύσεις στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας και των βιοκαυσίμων 2ης γενιάς, η σταδιακή υποκατάσταση του αργού πετρελαίου από πρώτες ύλες χαμηλού αποτυπώματος, καθώς και η έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών και εφαρμογών χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο Όμιλος αναπτύσσει συνεργασίες και υποστηρίζει ερευνητικά προγράμματα με την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική κοινότητα, με στόχο την παροχή καινοτόμων λύσεων για την παραγωγή ενεργειακών προϊόντων χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα. Παράλληλα, υποστηρίζει εκτεταμένα προγράμματα μείωσης της παραγωγής αποβλήτων, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης στα διυλιστήρια, στην εμπορία και σε όλες τις θυγατρικές εταιρείες.

H βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης του Ομίλου συνεχίστηκε το 2018, με τους σημαντικότερους δείκτες των αέριων εκπομπών (ανά τόνο τροφοδοσίας) να μειώνονται κατά τουλάχιστον 30% την τελευταία 5ετία, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για επέκταση της αξιοποίησης των φυσικών πόρων ή/και αποβλήτων από την παραγωγική διαδικασία στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Ενδεικτικά, την προηγούμενη χρονιά βελτιώθηκε σημαντικά το ποσοστό ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης του νερού σε σχέση με το 2017, ενώ παράλληλα τα απόβλητα των εγκαταστάσεων αξιοποιήθηκαν κατά τουλάχιστον 75%, με μελλοντικό στόχο το ποσοστό να σταθεροποιηθεί πάνω από 85%.

Μέσω των επενδύσεων που υλοποιήθηκαν προκειμένου να επιτευχθεί βέλτιστη ενεργειακή αποδοτικότητα και ενεργειακή αριστοποίηση, επετεύχθη σταδιακή μείωση του Ανθρακικού Αποτυπώματος, με τον δείκτη έντασης άνθρακα των διυλιστηρίων (εκπομπές CO2/ tn ανά μονάδα πρώτης ύλης) να βαίνει μειούμενος κατά 19% την τελευταία τετραετία (με έτος αναφοράς το 2014), σε σχέση με τον αρχικό στόχο μείωσης κατά 5% έως το 2020. Παράλληλα, το 2018 οι ΑΠΕ συνεισέφεραν στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος κατά 115.000 τόνους CO2, με στόχο το 2025 να φτάνει τους 500.000 τόνους CO2 μέσω της ανάπτυξης ενός χαρτοφυλακίου Ανανεώσιμων Πηγών εγκατεστημένης ισχύος περίπου 300MW.

Η αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής από τον Όμιλο αναγνωρίστηκε το 2018 και από τον έγκριτο διεθνή οργανισμό CDP, ο οποίος τον αξιολόγησε με βαθμό Β-, πάνω από τον μέσο όρο (C) του κλάδου Oil and Gas παγκοσμίως.

Στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας, υλοποιούνται διαρκείς επενδύσεις για την πρόληψη, τις υποδομές και την εκπαίδευση του προσωπικού και των συνεργατών, για να εξασφαλίζεται συμμόρφωση με τα αυστηρότερα κριτήρια σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το 2018 επενδύθηκαν περίπου 22 εκατ. ευρώ για βελτιώσεις ασφάλειας στις εγκαταστάσεις, υλοποιήθηκαν πρωτοβουλίες για την εμπέδωση κουλτούρας ασφάλειας, ενώ παράλληλα ενισχύθηκε η ποιοτική εκπαίδευση του προσωπικού. Με τη σταθερή προσήλωση στο πρόγραμμα Ολιστικής Ασφάλειας επιτεύχθηκε ουσιαστική βελτίωση στους δείκτες ασφαλείας, που κυμάνθηκαν στα καλύτερα επίπεδα των τελευταίων ετών, με χαρακτηριστικά τα παραδείγματα των δεικτών συχνότητας συνολικών ατυχημάτων (AΙF, ΕΛΠΕ & Εγχώρια Εμπορία) και ατυχημάτων απουσίας από την εργασία (LWIF, ΕΛΠΕ & Εγχώρια Εμπορία) οι οποίοι μειώθηκαν κατά 56% και 59% σε σχέση με το 2017, αντιστοίχως.

Ο Όμιλος ΕΛΠΕ, με συνεχείς επενδύσεις, συστηματικό και αναλυτικό σχεδιασμό, σαφείς στόχους και αποτελεσματικές δράσεις στο πλαίσιο των πενταετών κυλιόμενων Προγραμμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Μετασχηματισμού, υλοποιεί με επιτυχία τη μετάβαση στο νέο παραγωγικό μοντέλο της μεταψηφιακής επο- χής, με κύριο άξονα τον ενεργειακό και ψηφιακό μετασχηματισμό.

Στο πλαίσιο του «ευρωπαϊκού οράματος για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη μέχρι το 2050» της ευρωπαικής στρατηγικής για τη βιομηχανία, την ενεργειακή μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς επίσης και το εθνικό πλαίσιο, για την ενέργεια και το κλίμα, για τη βιώσιμη ανάπτυξη (Agenda 2030) και το μετασχηματισμό των Παραγωγικών δομών («Η στρατηγική ανάπτυξης για το μέλλον»), ο Όμιλος διαμόρφωσε το Όραμα ΕΛΠΕ για Βιώσιμη Ανάπτυξη προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, με κύριο στό- χο να παραμείνει πρωτοπόρος Ενεργειακός Όμιλος στη Ν.Α. Ευρώπη.

1. Να παραμείνουμε Πρωτοπόρος Ενεργειακός Όμιλος:

Α. Για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής, μειώνοντας διαρκώς τις εκπομπές CO2, παρέχοντας ενεργειακά προϊόντα χαμηλού άνθρακα διευρύνοντας τις ενεργειακές επιλογές των φορέων της οικονομίας και των πολιτών και διασφαλίζοντας διαχρονικά την ενεργειακή ασφάλεια.

Β. Για την επίτευξη των 17 στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., στο πλαίσιο της μετάβασης και μετεξέλιξης στο νέο μοντέλο της μεταψηφιακής εποχής της οικονομίας χαμηλού άνθρακα, με σχεδιασμένες και συντονισμένες δράσεις για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία.

Γ. Για την προώθηση και υλοποίηση των δράσεων και προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης: για την εκπλήρωση των προσδοκιών της νέας γενιάς, τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος και των τοπικών υποδομών, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη στήριξη των πολιτισμικών δρώμενων.

2. Να παραμείνουμε καινοτόμοι και να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα την περίοδο της μετάβασης, με συνεχή μετεξέλιξη και προσαρμογή των παραγωγικών μας δομών, της εταιρικής διακυβέρνησης και της συστημικής διοίκησης, στις εκθετικές αλλαγές της μεταψηφιακής εποχής και της ενέργειας του μέλλοντος.

3. Να αναπτύξουμε περαιτέρω τις διεθνές συνεργασίες και να παραμείνουμε πρωταγωνιστές στην εθνική προσπάθεια για ενεργειακή αυτοδυναμία και ενεργειακή ασφάλεια, με την ολοκλήρωση της έρευνας και την Παραγωγή Υδρογονανθράκων στο σύνολο των παραχωρήσεων, εφαρμόζοντας τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές για την προστασία περιβάλλοντος σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.

4. Να διατηρήσουμε και ενισχύσουμε τον εξωστρεφή μας προσανατολισμό, με τη μετεξέλιξη του εφοδιασμού, των πωλήσεων και της εμπορίας, σε μια ολοκληρωμένη διεθνή δομή παροχής υπηρεσιών.

5. Να παραμείνουμε στην πρωτοπορία και να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας, για την περαιτέρω προώθηση της ενεργειακής μετάβασης και του παραγωγικού μετασχηματισμού με την αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων των Επιχειρηματικών Μονάδων του Ομίλου.

Η δέσμευση μας να επιχειρούμε με οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο αντικατοπτρίζεται στη σύνδεση κάθε στρατηγικής επιλογής μας με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και στη σταθερή συμμετοχή μας στο Οικουμενικό Σύμφωνο, συμβάλλοντας στην συλλογική προσπάθεια επίτευξη τους.

Σήμερα, συμπληρώνοντας την πλέον επιτυχή στη ιστορία των ΕΛΠΕ πενταετή περίοδο 2014-2018, ο Όμιλος – πιο ισχυρός από ποτέ – υλοποιεί το όραμα για Βιώσιμη Ανάπτυξη, έχοντας ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό που θα του επιτρέψει να διατηρήσει την ηγετική θέση που επάξια κατέχει στη ΝΑ Ευρώπη, συμβάλλοντας παράλληλα στην πορεία ανόρθωσης της εθνικής οικονομίας και στήριξης των τοπικών κοινωνιών. Η Διοίκηση, το στελεχιακό δυναμικό και οι εργαζόμενοι της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, αποτελούν την εγγύηση για το θετικό αποτέλεσμα.

Ε. Τσότσορος

Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Προηγούμενο Κεφάλαιο Εισαγωγή
Επόμενο Κεφάλαιο Ο Όμιλος με μια Ματιά